Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

07/04/2016 - 10:18 AMNamy Tran 3234 Lượt xem

 

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số 420 / SGT – VTPT&NL

“ V/v cử người tham gia tập

huấn lái xe an toàn”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn;

                - Các cơ sở đào tạo, các trung tâm SHLX trực thuộc.  

Thực hiện Công văn số 133/VP ngày 31/3/2016 của văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho giới lái xe, giáo viên dạy lái xe tại tỉnh Bắc Ninh nằm trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và công ty TNHH Ford Việt Nam ( Nội dung đào tạo, kinh phí tổ chức sẽ do Ford VIệt Nam tài trợ)

Để nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe trực thuộc cử người tham gia lớp tập huấn.

Mỗi đơn vị đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe cử ít nhất 10 giáo viên tham gia; mỗi đơn vị kinh doanh vận tải cử 05 lái xe tham gia ( Danh sách những người tham gia lớp tập huấn gửi về Sở giao thông vận tải Bắc Ninh trước ngày 08/04/2016 để theo dõi tổng hợp)

-          Thời gian tổ chức 01 ngày 09/04/2016

-          Địa điểm: Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch triển khai thực hiện. Giao cho

Phòng quản lý Phương tiện và người lái phối hợp với Phòng Quản lý vận tải – ATGT theo dõi, đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo Sở về kết quả việc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận

-          VP Ban ATGT QG (để b/c);

-          Giám đốc Sở ( báo cáo);

-          Phòng QLVT-ATGT ( thực hiện);

-          Các CSĐT, TTSH ( thực hiện);

-          Các đơn vị KDVT ( thực hiện);

-          Lưu QLPT&NL

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp

 

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn